آموزش2

مراحل دوخت  درچرم دوزی

1-درمرحله اول ابتداالگوی مورد نظر را روی چرم باخودکار ژله ای پیاده میکنیم

2-سپس با کاترالگو راخارج میکنیم

3-اگرمیخواهیم ازتکه چرمی یا پولک یاهرتزئین دیگری استفاده کنیم دراین مرحله بروی

چرم میچسبانیم ودوخت میزنیم

4-ملزوماتی مانند زیپ ودکمه رادر این مرحله نصب میکنیم

5-دراین مرحله آسترکشی میکنیم

6-دراین مرحلهجاهایی که لازم است دوخت بخورد راباخط کش وخودکارژلهای علامت

گذاری کرده سپس با سنبه سوراخ میکنیم وبعد میدوزیم

(برای دوخت بانخفاصله ی بین سوراخ ها نیم وبرای دوخت با تریشه فاصله باید یک سانت باشد)

/ 1 نظر / 59 بازدید
mehrasa

چه معلم خوفی مرسی[دست]